Integritetspolicy

hur vi skyddar dina uppgifter

Integritetspolicy

Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. För ledningen för Gut Hügle GmbH är dataskydd av särskilt hög prioritet. Användningen av Gut Hügle GmbH:s webbsidor är möjlig utan att några personuppgifter behöver anges. Men om en registrerad vill använda speciella tjänster från vårt företag via vår webbplats, kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, kommer vi i allmänhet att inhämta samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en registrerad person, ska alltid ske i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Gut Hügle GmbH. Med denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typ, omfattning och syfte med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

Gut Hügle GmbH har i egenskap av personuppgiftsansvarig vidtagit en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock alltid vara föremål för säkerhetsproblem, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

Gut Hügle GmbH:s dataskyddsdeklaration baseras på de termer som används i det europeiska direktivet och förordningen vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (DS-GVO). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi i förväg förklara de termer som används.

I denna integritetspolicy använder vi bland annat följande termer:

 • a) Personuppgifter
  Med personuppgifter avses all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • (b) Registrerad
  En registrerad är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.
 • c) Behandling
  Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.
 • d) Begränsning av behandling
  Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.
 • e) Profilering
  Profilering är all automatisk behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller förändring av plats.
 • f) Pseudonymisering
  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en viss registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • (g) Personuppgiftsansvarig eller registeransvarig
  Personuppgiftsansvarig eller registeransvarig är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för dess utnämning föreskrivas enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.
 • h) Personuppgiftsbiträde
  Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.
 • (i) Mottagare
  En mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.
 • j) tredje part
  tredje part avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar.
 • k) Samtycke
  Med samtycke avses varje slag av frivillig, specifik och informerad viljeyttring från den registrerade i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress.

Den ansvariga parten i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

Gut Hügle GmbH
Bottenreute 5-7
88214 Ravensburg
Tyskland
Tel.: 0751 1895000
E-post: info@guthuegle.de
Webbplats: guthuegle.de

3. kakor

På Gut Hügle GmbH:s webbsidor används cookies. Cookies är textfiler som sparas och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Det består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren i vilken cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta internetsidorna och servrarna att skilja den registrerade personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID:t.

Genom att använda cookies kan Gut Hügle GmbH erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med denna igenkänning är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstuppgifter varje gång han eller hon besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och den cookie som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är en cookie för en varukorg i en webbutik. Onlinebutiken kommer ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundkorgen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in av vår webbplats genom en lämplig inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra programvaruprogram. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används kan det hända att inte alla funktioner på vår webbplats kan användas fullt ut. Alternativt kan du ändra ditt samtycke till användningen av cookies på vår webbplats på följande länk:

Integritetspolicy

Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. För ledningen för Gut Hügle GmbH är dataskydd av särskilt hög prioritet. Användningen av Gut Hügle GmbH:s webbsidor är möjlig utan att några personuppgifter behöver anges. Men om en registrerad vill använda speciella tjänster från vårt företag via vår webbplats, kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, kommer vi i allmänhet att inhämta samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en registrerad person, ska alltid ske i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Gut Hügle GmbH. Med denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typ, omfattning och syfte med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

Gut Hügle GmbH har i egenskap av personuppgiftsansvarig vidtagit en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock alltid vara föremål för säkerhetsproblem, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

Gut Hügle GmbH:s dataskyddsdeklaration baseras på de termer som används i det europeiska direktivet och förordningen vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (DS-GVO). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi i förväg förklara de termer som används.

I denna integritetspolicy använder vi bland annat följande termer:

 • a) Personuppgifter
  Med personuppgifter avses all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • (b) Registrerad
  En registrerad är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.
 • c) Behandling
  Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring.
 • d) Begränsning av behandling
  Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.
 • e) Profilering
  Profilering är all automatisk behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller förändring av plats.
 • f) Pseudonymisering
  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en viss registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • (g) Personuppgiftsansvarig eller registeransvarig
  Personuppgiftsansvarig eller registeransvarig är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för dess utnämning föreskrivas enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt.
 • h) Personuppgiftsbiträde
  Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.
 • (i) Mottagare
  En mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.
 • j) tredje part
  tredje part avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar.
 • k) Samtycke
  Med samtycke avses varje slag av frivillig, specifik och informerad viljeyttring från den registrerade i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress.

Den ansvariga parten i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

Gut Hügle GmbH

Bottenreute 5-7

88214 Ravensburg

Tyskland

Tfn: 0751 1895000

E-post: info@guthuegle.de

Webbplats: guthuegle.de

3. kakor

På Gut Hügle GmbH:s webbsidor används cookies. Cookies är textfiler som sparas och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Det består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren i vilken cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta internetsidorna och servrarna att skilja den registrerade personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID:t.

Genom att använda cookies kan Gut Hügle GmbH erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med denna igenkänning är att göra det lättare för användarna att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstuppgifter varje gång han eller hon besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och den cookie som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är en cookie för en varukorg i en webbutik. Onlinebutiken kommer ihåg de varor som en kund har lagt i den virtuella kundkorgen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in av vår webbplats genom en lämplig inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra programvaruprogram. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kan det hända att inte alla funktioner på vår webbplats kan användas fullt ut.

4. insamling av allmänna data och information

Gut Hügle GmbH:s webbplats samlar in en rad allmänna uppgifter och information varje gång en registrerad person eller ett automatiserat system besöker webbplatsen. Dessa allmänna uppgifter och information lagras i serverns loggfiler. Följande uppgifter kan samlas in: (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) det operativsystem som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem kommer åt vår webbplats (så kallad referrer), (4) de underwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) andra liknande data och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av attacker mot våra informationstekniska system.

När Gut Hügle GmbH använder dessa allmänna data och information drar vi inga slutsatser om den registrerade. Denna information behövs snarare (1) för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) för att optimera innehållet på vår webbplats och reklam för dessa, (3) för att säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra informationstekniska system och tekniken på vår webbplats, och (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar Gut Hügle GmbH anonymt insamlade data och information å ena sidan för statistiska ändamål och å andra sidan i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag och i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. prenumeration på vårt nyhetsbrev

På Gut Hügle GmbH:s webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. De personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarige när nyhetsbrevet prenumereras anges i den inmatningsmask som används för detta ändamål.

Gut Hügle GmbH informerar regelbundet sina kunder och affärspartners om företagets erbjudanden via ett nyhetsbrev. Nyhetsbrev från vårt företag kan i princip endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevsutskicket. Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevsutskick med hjälp av dubbel opt-in-proceduren. Detta bekräftelsemeddelande tjänar till att verifiera om ägaren av e-postadressen som den registrerade har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen till det datorsystem som används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen samt datum och tid för registreringen, som tilldelas av Internetleverantören (ISP). Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna spåra (eventuellt) missbruk av e-postadressen till en registrerad vid en senare tidpunkt och tjänar därför den registeransvariges rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in i samband med en registrering för nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en relaterad registrering, vilket kan vara fallet i händelse av ändringar i nyhetsbrevserbjudandet eller ändringar i de tekniska omständigheterna. Inga personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer att vidarebefordras till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avbrytas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett oss för utskick av nyhetsbrev, kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycket finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Dessutom är det också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på den registeransvariges webbplats eller att informera den registeransvarige om detta på annat sätt.

6. Spårning av nyhetsbrev

Gut Hügle GmbH:s nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilsinspelning och loggfilsanalys. Detta möjliggör en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan Gut Hügle GmbH se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade personen använde.

Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och analyseras av den registeransvarige för att optimera nyhetsbrevsutskicket och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla det separata samtycke som ges i detta avseende via det dubbla opt-in-förfarandet. Efter en sådan återkallelse raderas personuppgifterna av den personuppgiftsansvarige. Gut Hügle GmbH betraktar automatiskt en återkallelse av mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

7. hur du kontaktar oss via webbplatsen

Gut Hügle GmbH:s webbplats innehåller rättsliga krav som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag samt direkt kommunikation med oss, vilket också inkluderar en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den registeransvarige via e-post eller genom att använda ett kontaktformulär, kommer de personuppgifter som överförs av den registrerade att lagras automatiskt. Sådana personuppgifter som på frivillig basis överförs av en registrerad till den registeransvarige kommer att lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

8. rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå syftet med lagringen eller om det föreskrivs i det europeiska direktivet och förordningen eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Om syftet med lagringen inte längre gäller eller om en lagringsperiod som föreskrivs i det europeiska direktivet och förordningen eller en annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

9. Den registrerades rättigheter

 • (a) Rätt till bekräftelse
  Varje registrerad ska ha rätt, enligt det europeiska direktivet och förordningen, att få bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas. Om en registrerad vill utöva denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
 • (b) Rätt till tillgång
  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt enligt det europeiska direktivet och förordningen att när som helst från den registeransvarige, kostnadsfritt, få tillgång till och en kopia av de personuppgifter som rör honom eller henne och som har lagrats. Dessutom har det europeiska direktivet och förordningen gett den registrerade tillgång till följande information:
 • ändamålen med behandlingen
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt när det gäller mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
 • Om möjligt, den planerade varaktighet under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet.
 • Förekomsten av en rätt att erhålla rättelse eller radering av personuppgifter som rör dem eller att erhålla begränsning av behandling av den personuppgiftsansvarige eller en rätt att invända mot sådan behandling.
 • Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.
 • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som ingår och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.
 • Den registrerade ska också ha rätt att få information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade också ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.
  Om en registrerad vill utöva denna rätt till tillgång kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
 • (c) Rätt till rättelse
  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt enligt det europeiska direktivet och förordningen att utan dröjsmål få rättelse av personuppgifter som rör honom eller henne och som är felaktiga. Den registrerade har dessutom rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, inbegripet genom en kompletterande förklaring, med beaktande av syftet med behandlingen.
  Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.
 • (d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt det europeiska direktivet och förordningen att från den registeransvarige få radering utan dröjsmål av personuppgifter som rör honom eller henne, om någon av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte är nödvändig:
 • Personuppgifterna samlades in eller behandlades på annat sätt för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.
 • Den registrerade återkallar det samtycke som låg till grund för behandlingen i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Raderingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds enligt art. 8(1) DS-GVO.
 • Om något av de ovan nämnda skälen föreligger och den registrerade vill begära radering av personuppgifter som lagrats av Gut Hügle GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta en medarbetare hos den personuppgiftsansvarige. Medarbetaren på Gut Hügle GmbH ska se till att begäran om radering uppfylls omedelbart.
  Om personuppgifterna har offentliggjorts av Gut Hügle GmbH och vårt företag är ansvarigt enligt Art. 17 Para. 1 DS-GVO att radera personuppgifterna, ska Gut Hügle GmbH vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna om att den registrerade har begärt från dessa andra personuppgiftsansvariga att radera alla länkar till eller kopior eller repliker av personuppgifterna, såvida inte behandlingen är nödvändig. Den anställde på Gut Hügle GmbH kommer att ordna det nödvändiga i enskilda fall.
 • (e) Rätt att begränsa behandlingen
  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt det europeiska direktivet och förordningen, att från den registeransvarige erhålla begränsning av behandlingen om ett av följande villkor är uppfyllt:
 • Den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig, den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället begränsning av användningen av personuppgifterna.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det är ännu inte klart om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades.
 • Om något av de ovan nämnda villkoren uppfylls och den registrerade vill begära att Gut Hügle GmbH begränsar behandlingen av personuppgifter, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige. Medarbetaren på Gut Hügle GmbH kommer att se till att behandlingen begränsas.
 • (f) Rätt till dataportabilitet
  Varje registrerad som är föremål för behandling av personuppgifter ska ha rätt, enligt det europeiska direktivet och förordningen, att erhålla de personuppgifter som rör honom eller henne, som den registrerade har tillhandahållit en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade ska också ha rätt att överföra sådana uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR och behandlingen utförs automatiserat, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
  Vid utövande av rätten till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade dessutom ha rätt att erhålla direkt överföring av personuppgifter från en registeransvarig till en annan registeransvarig om det är tekniskt genomförbart och förutsatt att detta inte negativt påverkar andra personers rättigheter och friheter.
  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd hos Gut Hügle GmbH.
 • g) Rätt till invändning
  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, enligt det europeiska direktivet och förordningen Maker, att när som helst, av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter om honom eller henne som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f DS-GVO. Detta gäller även för profilering som baseras på dessa bestämmelser.
  Gut Hügle GmbH ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för hävdande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  Om Gut Hügle GmbH behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring, har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som behandlas för sådan marknadsföring. Detta gäller även för profilering, i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade invänder till Gut Hügle GmbH mot behandlingen för direkt marknadsföring, kommer Gut Hügle GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
  Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne som utförs av Gut Hügle GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i DS-GVO. 89 (1) i den tyska dataskyddslagen (DS-GVO), såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  För att utöva rätten till invändning kan den registrerade direkt kontakta någon anställd hos Gut Hügle GmbH eller en annan anställd. Den registrerade är också fri att utöva sin rätt till invändning med hjälp av automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, utan hinder av direktiv 2002/58/EG.
 • (h) Automatiserade beslut från fall till fall, inbegripet profilering
  Varje registrerad som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt, enligt det europeiska direktivet och förordningen, att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, förutsatt att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och att sådan rätt fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) fattas med den registrerades uttryckliga samtycke.
  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, ska Gut Hügle GmbH vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, vilket åtminstone omfattar rätten att få den registrerade involverad från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin synpunkt och att bestrida beslutet.
  Om den registrerade vill utöva sina rättigheter i fråga om automatiserade beslut kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.
 • i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt enligt det europeiska direktivet och förordningen att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.
  Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

10. Dataskydd i ansökningar och i ansökningsprocessen

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar de sökandes personuppgifter i syfte att hantera ansökningsförfarandet. Behandlingen kan också utföras elektroniskt. Detta är särskilt fallet när en sökande skickar in relevanta ansökningshandlingar till den registeransvarige på elektronisk väg, till exempel via e-post eller via ett webbformulär som finns tillgängligt på webbplatsen. Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om den registeransvarige inte ingår ett anställningsavtal med den sökande, raderas ansökningshandlingarna automatiskt två månader efter meddelandet om avslagsbeslutet, förutsatt att inga andra berättigade intressen för den registeransvarige strider mot sådan radering. Andra berättigade intressen i denna mening är t.ex. en skyldighet att tillhandahålla bevis i förfaranden enligt den allmänna lagen om likabehandling (AGG).

11. dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och utvärdering av data om hur besökare beter sig på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bl.a. in uppgifter om från vilken webbplats en registrerad person har besökt en webbplats (s.k. referrers), vilka undersidor på webbplatsen som har besökts eller hur ofta och hur länge en undersida har besökts. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats och för att analysera kostnader och fördelar med internetannonsering.

Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Den personuppgiftsansvarige använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google om åtkomst till våra webbsidor sker från ett medlemsland i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare på vår webbplats. Google använder de data och den information som erhålls bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa online-rapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerades IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den registeransvarige öppnas och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, orsakas webbläsaren på den registrerades informationstekniska system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google för onlineanalys. Som en del av denna tekniska process får Google kännedom om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder för att spåra besökarnas ursprung och klick och därefter för att möjliggöra provisionsavräkningar.

Med hjälp av cookien lagras personuppgifter, till exempel åtkomsttid, den plats från vilken en åtkomst härstammar och frekvensen av den registrerades besök på vår webbplats. Varje gång den registrerade besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en lämplig inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av data som genereras av Google Analytics och som är relaterade till användningen av denna webbplats samt mot behandlingen av dessa data av Google och att förhindra sådan behandling. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att inga data och information om besök på webbsidor får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget betraktas av Google som en invändning. Om den registrerades informationstekniska system raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle måste den registrerade installera webbläsartillägget igen för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller en annan person inom dennes kontroll, är det möjligt att ominstallera eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och Googles gällande sekretesspolicy finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer detaljerat under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google Remarketing

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Google Remarketing-tjänster på denna webbplats. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords som gör det möjligt för ett företag att visa annonser för Internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integreringen av Google Remarketing gör det möjligt för ett företag att skapa användarrelaterad reklam och därmed visa intresseväckande reklam för Internetanvändaren.

Det operativa företaget för Google Remarketing-tjänsterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Syftet med Google Remarketing är att visa intresserelevant reklam. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser via Googles annonsnätverk eller att visa dem på andra Internetsidor som är skräddarsydda efter Internetanvändarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing placerar en cookie på den registrerades informationsteknologiska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Cookien gör det möjligt för Google att känna igen besökaren på vår webbplats när han eller hon senare besöker webbplatser som också är medlemmar i Googles reklamnätverk. Vid varje besök på en webbplats där tjänsten Google Remarketing har integrerats, identifierar sig den berörda personens webbläsare automatiskt mot Google. Som en del av detta tekniska förfarande får Google kännedom om personuppgifter, såsom IP-adressen eller användarens surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intresserelevant reklam.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den registrerade har besökt. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en lämplig inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den registrerade öppna länken www.google.de/settings/ads från någon av de webbläsare som han eller hon använder och göra önskade inställningar där.

Ytterligare information och Googles tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. dataskyddsbestämmelser om användning och tillämpning av Google AdWords

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en internetannonseringstjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser både i Googles sökmotorresultat och i Googles annonsnätverk. Med Google AdWords kan en annonsör ange vissa nyckelord i förväg, varigenom en annons visas i Googles sökmotorresultat uteslutande när användaren hämtar ett nyckelordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på ämnesrelevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade nyckelorden.

Det företag som driver Google AdWords-tjänsterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresserelevant reklam på webbplatser som tillhör tredjepartsföretag och i sökresultaten i Googles sökmotor samt att visa reklam från tredje part på vår webbplats.

Om en registrerad person kommer till vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad konverteringscookie av Google på den registrerades informationsteknologiska system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En omvandlingscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och tjänar inte till att identifiera den registrerade. Omvandlingscookien används för att spåra om vissa undersidor, till exempel kundkorgen i ett onlinebutikssystem, har öppnats på vår webbplats, förutsatt att cookien ännu inte har löpt ut. Med hjälp av konverteringscookien kan både vi och Google spåra om en registrerad person som har kommit till vår webbplats via en AdWords-annons har genererat en försäljning, dvs. har slutfört eller avbrutit ett köp av varor.

De data och den information som samlas in genom användning av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att fastställa det totala antalet användare som hänvisats till oss via AdWords-annonser, dvs. för att fastställa framgång eller misslyckande för respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra annonsörer av Google AdWords får information från Google med hjälp av vilken den registrerade kan identifieras.

Med hjälp av konverteringscookien lagras personlig information, såsom de webbplatser som den registrerade har besökt. Varje gång den registrerade besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies placeras av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en lämplig inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle också förhindra Google från att ställa in en omvandlingscookie på den registrerades informationsteknologiska system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den registrerade öppna länken www.google.de/settings/ads från någon av de webbläsare som han eller hon använder och göra önskade inställningar där.

Ytterligare information och Googles tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Betalningsmetod: dataskyddsbestämmelser för PayPal som betalningsmetod

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från PayPal på denna webbplats. PayPal är en leverantör av betalningstjänster online. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som representerar virtuella privata eller företagskonton. Dessutom erbjuder PayPal möjligheten att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal-konto. Ett PayPal-konto hanteras via en e-postadress, vilket är anledningen till att det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera onlinebetalningar till tredje part eller att ta emot betalningar. PayPal åtar sig också förvaltarfunktioner och erbjuder köparskyddstjänster.

Det europeiska operativa företaget för PayPal är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Om den registrerade väljer "PayPal" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik, kommer uppgifter om den registrerade automatiskt att överföras till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den registrerade till överföringen av personuppgifter som krävs för betalningshantering.

De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen. Personuppgifter som är nödvändiga för behandlingen av köpeavtalet är också personuppgifter som är relaterade till respektive beställning.

Syftet med överföringen av uppgifter är betalningshantering och bedrägeribekämpning. Den registeransvarige kommer att överföra personuppgifter till PayPal i synnerhet om det finns ett legitimt intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och den registeransvarige kan överföras av PayPal till kreditupplysningsföretag. Syftet med denna överföring är att kontrollera identitet och kreditvärdighet.

PayPal kan dela personuppgifter med anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter eller för att behandla uppgifterna på dess vägnar.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter gentemot PayPal. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtalsenlig) betalningshantering. 

PayPals tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Betalningsmetod: dataskyddsbestämmelser för Sofortüberweisung som betalningsmetod

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter av Sofortüberweisung på denna webbplats. Sofortüberweisung är en betaltjänst som möjliggör kontantlös betalning för produkter och tjänster på Internet. Sofortüberweisung representerar ett tekniskt förfarande genom vilket onlinehandlaren omedelbart får en betalningsbekräftelse. Detta gör det möjligt för en handlare att leverera varor, tjänster eller nedladdningar till kunden omedelbart efter att beställningen har gjorts.

Operativt bolag för Sofortüberweisung är Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Om den registrerade väljer "Sofortüberweisung" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår onlinebutik, kommer uppgifter om den registrerade automatiskt att överföras till Sofortüberweisung. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den registrerade till överföringen av personuppgifter som krävs för betalningshantering.

För inköpstransaktionen via Sofortüberweisung överför köparen PIN-koden och TAN-koden till Sofort GmbH. Sofortüberweisung utför sedan en överföring till onlinehandlaren efter en teknisk kontroll av kontosaldot och hämtning av ytterligare uppgifter för att kontrollera kontotäckningen. Onlinehandlaren meddelas sedan automatiskt om genomförandet av den finansiella transaktionen.

De personuppgifter som utbyts med Sofortüberweisung är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobilnummer eller andra uppgifter som är nödvändiga för betalningshantering. Syftet med överföringen av uppgifterna är betalningshantering och bedrägeribekämpning. Den registeransvarige kommer också att överföra andra personuppgifter till Sofortüberweisung om det finns ett legitimt intresse för överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan Sofortüberweisung och den registeransvarige kan överföras av Sofortüberweisung till kreditupplysningsföretag. Denna överföring sker i syfte att kontrollera identitet och kreditvärdighet.

Sofortüberweisung kan vidarebefordra personuppgifter till närstående företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelser eller om uppgifterna ska behandlas på uppdrag.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter gentemot Sofortüberweisung. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtalsenlig) betalningshantering.

De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Sofortüberweisung finns på https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

16. Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6 I lit. a DS-GVO fungerar som rättslig grund för vårt företag för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett specifikt bearbetningsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket till exempel är fallet med behandlingsåtgärder som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av annan tjänst eller ersättning, baseras behandlingen på artikel 6 I lit. b i GDPR. Detsamma gäller för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en rättslig förpliktelse som innebär att behandlingen av personuppgifter blir nödvändig, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, baseras behandlingen på artikel 6 I lit. c DS-GVO. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle t.ex. vara fallet om en besökare skulle skadas i våra lokaler och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste lämnas till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 I lit. d DS-GVO. Slutligen kan behandlingen baseras på art. 6 I lit. f DS-GVO. Behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts. Sådana behandlingar är tillåtna för oss i synnerhet eftersom de specifikt nämndes av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg den att ett berättigat intresse kan antas om den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige (skäl 47, mening 2 i GDPR).

17. Den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen av behandlingen.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit. f DS-GVO, är vårt legitima intresse att utföra vår affärsverksamhet till förmån för välbefinnandet för alla våra anställda och våra aktieägare.

18. Den tid under vilken personuppgifterna lagras.

Kriteriet för hur länge personuppgifter lagras är respektive lagstadgad lagringstid. Efter utgången av perioden raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt om de inte längre krävs för att fullgöra eller inleda avtalet.

19. Rättsliga eller avtalsenliga krav på att tillhandahålla personuppgifterna, nödvändighet för ingående av avtalet, den registrerades skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna, möjliga konsekvenser av att inte tillhandahålla personuppgifterna.

Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter ibland krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller också kan följa av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). För att ingå ett avtal kan det ibland vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är t.ex. skyldig att lämna personuppgifter till oss om vårt företag ingår ett avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta en av våra anställda. Vår medarbetare kommer att informera den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vad konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna skulle vara.

20. Förekomst av automatiserat beslutsfattande.

Som ett ansvarsfullt företag använder vi oss inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsdeklaration har upprättats av DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som fungerar som externt dataskyddsombud för Landshut, i samarbete med advokaten för IT- och dataskyddsrätt Christian Solmecke.

Gut Hügle Integritetspolicy.